AKADEMICKÝ SPOLEK PŘÁTEL PIVA

Článek 1
Název spolku

OPAJA


Článek 2

Článek vypuštěn.

 

Článek 3
Základní cíle spolku

 

1)        Sdružovat občany podobných zájmů a zaměření a zapojovat je do činnosti spolku

2)        Podporovat a vyvíjet legální aktivity spojené se zvýšením úrovně konzumace a podávání alkohol. nápojů

3)        Šířit osvětu zaměřenou na pivovarnictví, úroveň konzumace a podávání alkoholu

4)        Navazovat kontakty s organizacemi s podobnými programovými cíli

5)        Šířit a udržovat tradici českého piva a českých alkoholických nápojů doma i v zahraničí

6)        Obhajovat tyto cíle prostřednictvím diskuse s nečleny spolku

7)        Odsuzovat podávání alkoholu osobám mladším 18let a požívání psychotropních, halucinogenních a návykových látek a látek pozměňujících paměť.

 

Článek 4
Datum založení a doba trvání spolku

Spolek byl založen dne 20.10.2000 a zakládá se na dobu neurčitou.

 

Článek 5
Organizační struktura spolku

 

5.1 Orgány a funkce spolku jsou:

 

1. Pivní představenstvo

2. Přijímací a zkušební komise

3. Consiglieri

4. Kulturní referent spolku

5. Správce pivního měšce

6. Webmaster

 

 

5.1.1 Pivní představenstvo

 

Pivní představenstvo (dále jen „PP") je nejsvrchovanějším orgánem spolku a je tvořeno 3 členy. Jednání členů PP se nazývá „Zasedání PP". Uskutečňuje se pravidelně každý měsíc, a to nejméně jednou.
Ze zasedání je prováděn zápis, který je archivován u Kulturního referenta. Zápis ze zasedání musí být podepsán všemi členy, kteří se zasedání PP zúčastnili. Do zápisu se uvádí všechny body, které byly na zasedání PP prodiskutovány s konkrétními závěry ke každému bodu, nestanoví - li PP jinak.

 

 

Kompetence a povinnosti PP:

 

a)        Rozhodovat o změně těchto stanov

b)        Rozhodovat o zvýšení či snížení členských příspěvků

c)        Jmenovat do funkce, odvolávat z funkce, odměňovat a postihovat členy v souladu s těmito stanovami

d)        Rozhodovat o přijímání a vyloučení člena z řad spolku

e)        Rozhodovat o zrušení, omezení nebo rozšíření pole působnosti spolku

f)           Rozhodovat o udělení vyznamenání, řádů, medailí a odznaků členům spolku

g)        Rozhodovat o propůjčování hodností členům spolku

h)        Řešit návrhy, protesty a stížnosti členů spolku

i)           Řešit otázky, které nejsou vymezeny těmito stanovami.

 


Kompetence a povinnosti členů PP:

 

a)        Členové PP se zúčastňují zasedání osobně nebo osobně zvoleným zástupcem[1].

b)        PP je schopno právoplatných usnášení pouze tehdy, jsou-li na zasedání přítomni členové, kteří disponují  nadpoloviční většinou všech hlasů PP. Každý ze členů disponuje jedním hlasem a během hlasování se může hlasování „zdržet."

c)        Zasedání je neveřejné, kromě členů PP a členů z řad spolku se mohou zasedání zúčastnit jen osoby, o jejichž účasti rozhodne PP.

d)        Proti rozhodnutí PP je možno podat žádost o přezkoumání rozhodnutí PP, a to:

 

      d1)       bezprostředně na zasedání PP, před hlasováním o nabytí platnosti návrhu,

      d2)       dodatečně, nejpozději však do 14 dnů po schválení o nabytí platnosti návrhu (návrh nabývá platnosti               v okamžiku podpisu předsedou PP). Žádost o přezkoumání rozhodnutí PP bude projednána PP na                  nejbližším zasedání PP. O rozhodnutí v dané věci bude příslušný člen neodkladně informován.

Pozn.:        Žádost o přezkoumání rozhodnutí PP se podává jednomu ze členů  PP na zasedání PP, není-li                      osobou podávající protest přímo člen PP (tehdy protest přednáší osobně).

Pozn.:        Není-li žádost o přezkoumání rozhodnutí podána do výše uvedeného termínu, dochází k promlčení                  lhůty     pro podání protestu, nerozhodne-li PP jinak

 

 


Kompetence a povinnosti Předsedy PP (dále jen „PPP):

 

a)        PPP je nejvyšším členem spolku

b)        PPP je volen PP

c)        Předsedou PP smí být zvolen pouze člen PP

d)        PPP musí vzorově dodržovat tyto stanovy

e)        Předsedovi PP se tato funkce propůjčuje na dobu neurčitou

f)           PPP řídí průběh schůzí a hlasování

g)        PPP oficiálně zahajuje a ukončuje Operaci "X"

h)        PPP vyhlašuje výsledky hlasování a usnesení PP

i)           PPP může být při opakovaném nedodržování svých povinností nebo hrubém porušení článků těchto stanov na návrh jednoho ze členů PP z funkce odvolán.

 

 

 

 

 

Kompetence a povinnosti Místopředsedy PP (dále jen „MPP")

 

a)        MPP je volen PP

b)        Místopředsedou PP smí být zvolen pouze člen PP.

c)        Místopředsedovi PP se tato funkce propůjčuje na dobu neurčitou

d)        V případě nepřítomnosti PPP disponuje všemi pravomocemi a vykonává všechny jeho povinnosti

e)        MPP může být při opakovaném nedodržování svých povinností nebo hrubém porušení článků těchto stanov na návrh jednoho ze členů PP z funkce odvolán.

 

 

5.1.2 Přijímací a zkušební komise (dále jen „PZK")

 

PZK je orgán spolku zodpovědný za přezkušování žadatelů o členství ze způsobilosti ke členství v souladu s požadavky Přijímací zkoušky a aspirantů na povýšení, popř. vyznamenání, propůjčení řádu a odznaku.

 

 

Kompetence a povinnosti PZK:

 

a)        Organizovat Přijímací zkoušky a přijímat nové členy

b)        Přezkušovat stávající členy za účelem zvýšení jejich kvalifikace

c)        PZK vede Předseda přijímací a zkouškové komise.

 


Kompetence a povinnosti Předsedy PZK (dále jen „PPZK")

a)        PPZK je volen PP.

b)        Kontrolovat regulérnost přijímací zkoušky uchazečů o členství a zkoušky aspirantů na povýšení

c)        Vyhlašovat výsledky zkoušek a předávat titul „Absolvent Pivní akademie" absolventům, kteří úspěšně prošli přijímacím řízením.

d)        PPZK se tato funkce propůjčuje na dobu neurčitou.

e)        Na základě schválení PP povyšovat stávající členy a propůjčovat jim řády, vyznamenání a odznaky.

f)          Vést úplnou a pečlivou evidenci všech členů spolku včetně zálohování evidence. Tato činnost musí být v souladu s § 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů členů spolku.

g)        PPZK může být při opakovaném nedodržování svých povinností nebo hrubém porušení článků těchto stanov na návrh jednoho ze členů PP z funkce odvolán.

 

 

5.1.3 Consiglieri

     

Consiglieri (dále jen „C") je právním zástupcem spolku a zastupuje spolek v právních záležitostech.


Kompetence a povinnosti C:

 

a)        C je přímo podřízen PP

b)        C je do funkce jmenován PP

c)         k výkonu funkce C je nezbytná znalost základních oblastí obchodního a trestního práva

d)        C nenabývá funkce statutárního zástupce spolku, nerozhodne-li PP jinak

e)        C je jmenován na dobu neurčitou

f)           C může být při opakovaném nedodržování svých povinností nebo hrubém porušení článků těchto stanov na návrh jednoho ze členů PP z funkce odvolán.

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Správce pivního měšce

 

Správce pivního měšce (dále jen „SPM")  je člen spolku zodpovědný za správu Pivního měšce.

Pivní měšec je souhrnný název pro finanční prostředky určené k podpoře společných kulturních akcí spolku Opaja. Aktuální výše finančních prostředků je určena:

 

a)        Vybranými členskými příspěvky (výše členského příspěvku je stanovena na 50Kč za 1 člena za 1 měsíc)

b)        Pokutami vybranými za porušení pravidel (viz. bod 7.1)

c)        Zálohami vybranými na Operaci X.

 

Kompetence a povinnosti SPM:

 

a)        SPM je volen na dobu neurčitou.

b)        Vést úplné, podrobné a čitelné účetnictví prostřednictvím pokladní knihy

c)        Informovat PP o každé manipulaci s výší konta na zasedání PP nebo na vyzvání členem PP

d)        Umožnit členům PP na jejich vyžádání nahlédnout do pokladní knihy

e)        Zachovat absolutní mlčenlivost o veškerých údajích, které se týkají Pivního měšce s výjimkou informací podávaných členům spolku o jejich vkladech.

 

 

5.1.5 Kulturní referent spolku

 

Kulturní referent spolku (dále jen „KRS") je člen zodpovědný za organizaci kulturních akcí (s výjimkou Operace X).

Kompetence a povinnosti KRS:

a)        Organizovat kulturní akce spolku.

b)        KRS je jmenován na dobu neurčitou

c)        KRS je podřízen výhradně PP

d)        KRS není statutárním zástupcem spolku (nestanoví-li PP jinak)

e)        KRS může být při opakovaném nedodržování svých povinností nebo hrubém porušení článků těchto stanov na návrh jednoho ze členů PP z funkce odvolán.

 

5.1.6 Webmaster spolku

 

Webmaster (dále jen „W") je člen spolku zodpovědný za chod webových stránek spolku.

 

Kompetence a povinnosti W:

 

a)        Spravovat a pravidelně aktualizovat webové stránky spolku.

b)                W je jmenován na dobu neurčitou

c)                W je podřízen výhradně PP

d)                W není statutárním zástupcem spolku (nestanoví-li PP jinak)

e)                W může být při opakovaném nedodržování svých povinností nebo hrubém porušení článků těchto stanov na návrh jednoho ze členů PP z funkce odvolán.

 

 

 

Článek 6
Členství ve spolku

 

6.1 Vznik členství

 

Členství vzniká po úspěšném absolvování přijímací zkoušky (viz. níže bod 6.1; dále jen „PZ) nebo udělením čestného členství (PP může udělit tzv."čestné členství" s adekvátně přidělenou hodností nečlenovi spolku, který se významným způsobem zapsal do dějin spolku).

Podmínky pro absolvování PZ

1)        Dosažení 18 let věku

2)        Souhlas PP

3)        Řádně vyplněná a odevzdaná přihláška k PZ.

 

Pozn.:        Přijímacím řízením se rozumí doba od okamžiku podání přihlášky po oficiální ukončení operace X.
     

Pozn.:                                Plnohodnotným členem spolku se PK stává okamžikem dekorování odznakem absolventa Pivní                       akademie a předáním Členského průkazu (vyřizuje PPZK po návratu z operace X).

 

 

Postup při Přijímací zkoušce

1.     Odevzdání formálně správně vyplněné přihlášky k PZ min. 14 dní před začátkem Operace X   (termín konání Operace X bude oznámen Pivním představenstvem nejpozději měsíc před jejím začátkem). Formulář k PZ je k dispozici na webových stránkách spolku www.opaja.mypage.cz v sekci „Ke stažení."

 

2.       Osobní účast žadatele na Operaci X v roce, v němž žadatel chce skládat PZ

 

3.  Absolvování prověrky z fyzické způsobilosti ke členství „Z nuly na 10 za 10" (konzumace 10ks min. 10°piv nebo 13ks destilátů o objemu min. 4cl v průběhu 10hod), a to bez vyzvracení.

 

Pozn.:                                             Za řádný průběh PZ a její regulérnost zodpovídá Předseda přijímací a zkouškové komise (viz. bod                 5.1.2).

Pozn.:          Po úspěšném absolvování přijímací zkoušky je PK dekorován titulem Absolventa Pivní akademie,                           čímž se stává plnohodnotným členem spolku a zároveň je novému členovi udělena hodnost „Pivař II.              třídy".

 

Pozn.:        Nečlenovi spolku v přijímacím řízení náleží dosavadní hodnost Pivní kadet.

 

Pozn.:        Bez řádného vykonání PZ nemá nečlen spolku právo nárokovat výhody a výsady členů spolku.

 


6.2 Zánik členství

 

Členství ve spolku je možno ukončit pouze v souladu s následujícími body:

 

      A) Dohodou


      Dohodu o ukončení členství uzavírají Pivní představenstvo a člen písemně. Členství končí sjednaným         dnem. Jedno vyhotovení obdrží člen, druhé vyhotovení je archivováno v archivu spolku.

      B) Zánikem spolku


      Členství zaniká automaticky dnem zrušení spolku.

      C) Vyloučením člena


      Pivní představenstvo může přistoupit k hlasování o vyloučení člena tehdy, jestliže:

                  a) závažným způsobem[2] poruší své členské povinnosti vyplývající z těchto stanov
                  b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti společnosti, jejím zájmům,                      majetku nebo proti jejím členům.

      Rozhodnutí o vyloučení člena je možno přijmout kdykoliv, kdy Pivní představenstvo zjistilo důvod pro         vyloučení.

 

 

      D) Úmrtím člena

 

      Zemře-li člen, zaniká členství dnem jeho úmrtí, pokud nestanoví PP jinak.

 

Pozn.:        O přijetí i vyloučení se uvádí záznam do zápisu ze zasedání Pivního představenstva.

 

 

 

Článek 7
Členská evidence, práva a povinnosti členů, hodnosti, řády a vyznamenání

 

 

7.1 Členská práva a povinnosti

 

Člen spolku má právo:

 

1)        Aktivně se účastnit veškerých činností organizovaných spolkem

2)        Využívat výhod, které spolek členům poskytuje

3)        Být volen do orgánů spolku vyjma Pivního představenstva (neurčí - li PP jinak)

4)        Předkládat Pivnímu představenstvu k projednání vlastní návrhy.

 


Člen spolku je povinen:

 

1)        Vystupovat na veřejnosti jménem spolku tak, aby naplňoval jeho programové cíle

2)        Vystupovat na veřejnosti tak, aby neporušoval zákony České republiky. V případě jejich porušení přebírá              za toto osobní odpovědnost.

3)        Dodržovat všechny body těchto stanov příslušné jeho zařazení ve spolku

4)        Řídit se usneseními Pivního představenstva

5)        Oznamovat PP změny týkající se členství, které jsou podstatné pro vedení členské evidence.

 


Členové a Pivní kadeti (viz. bod 7.5) jsou povinni dodržovat následující normy konzumace piva:1)        Pivo první bez ťuknutí nenačneš!                                                            v případě porušení pokuta 10 Kč 

2)        Pivo neznehodnotíš!                                                                                      v případě porušení pokuta 50 Kč

3)        Pivo nerozliješ!                                                                                               v případě porušení pokuta 50 Kč

4)        Pivo do dna dopiješ!                                                                            v případě porušení pokuta 20 Kč

5)        Pivo dopité vždy mimo tácek odložíš!                                    v případě porušení pokuta 20 Kč

6)        Lístek vždy rubem vzhůru otočíš!                                                 -

7)        Při placení nepodvádíš[3]                                                                                           -

8)        Kontrolu při pití nad sebou neztratíš!                                      v případě porušení pokuta 50 Kč
 

Pozn.:        Výše uvedená pravidla platí rovněž i pro jakýkoliv jiný alkoholický nápoj.

 

7.2    Členská evidence


Společnost vede prostřednictvím PPZK evidenci všech svých členů. Do členské evidence se zapisuje:

a)        Přezdívka člena

b)        Datum narození

c)        Telefonní a e-mailové spojení

d)                   Hodnost, udělené řády, vyznamenání, medaile, odznaky včetně dat propůjčení a další údaje, které se týkají                                                                      členství (vstup a vystoupení člena a zejména porušení stanov, atd.)

Pozn.:                                                                   Člen spolku má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství.

 

7.3 Oslovování členů

 

Členové spolku a Pivní kadeti se oslovují jednotně: „pane kolego" nebo "kolego." Při setkání si vzájemně podají ruku, přičemž ruku nabízí výše postavený člen. V případě, že bude použito jiné oslovení, nesmí být toto oslovení nástrojem k ponížení lidské důstojnosti.

 

 

7.4 Pivní patron

 

Každý člen obdrží od PPZK při svém přijetí do spolku možnost stát se patronem jednoho dosud nevybraného pivovaru (zaznamená KRS do členské evidence). V okamžiku, kdy se v restauračním zařízení, kde se daný člen s ostatními členy nachází, točí pivo z pivovaru, jehož je dotyčný člen patronem, je tento vyžádán (na pokyn člena PP) pobavit ostatní členy historií pivovaru, podrobnostmi a dalšími zajímavostmi, které se „jeho" pivovaru týkají. Změna pivovaru po zápisu do členské evidence již není dovolena. Pivovar lze vybrat pouze ten, který nebyl již dříve vybrán jiným členem spolku.

 

 

7.5 Hodnosti členů a jejich označení

 

Každému členovi spolku je přidělena hodnost v závislosti na délce jeho působení ve spolku, jeho postavení ve spolku, činech a skutcích vykonaných pro spolek v tomto pořadí nebo podle mimořádných činů pro spolek:

Hodnosti nečlenů spolku Opaja


Abstinent                                                             

označení pro nečlena spolku, nepožívá alkoholické nápoje

Soupitník

                              označení pro nečlena spolku, který požívá alkoholické nápoje se členy spolku

Pivní kadet

                  nejnižší hodnost spolku; označuje soupitníka v přijímacím řízení

 

Hodnosti členů spolku Opaja

Každému členovi je PP přidělena hodnost v závislosti na jeho aktivitě v rámci spolku za posledních 5 let. Aktivitou člena se rozumí dosažené bodové hodnocení sestavené na základě:

 

a)        Účasti na Operaci X

b)        Účasti na kulturních akcích spolku

c)        Účasti na organizaci spolku

 

 

 

 

 

Hodnosti jsou PP udělovány vždy od Operace X do Operace X roku bezprostředně následujícího následovně:

 

Pivař

Nejnižší hodnost plnohodnotného člena spolku, který se uděluje po úspěšném vykonání PZ
Počet bodů:                        0 - 9

Označení:      1 bronzová hvězda

 

Pivař  - mistr

člen, který prokáže odborné znalosti o výrobě, podávání a konzumaci piva
Počet bodů:            10 - 19

Označení:       2 bronzové hvězdy

 

Pivař - specialista

Člen, který prokáže středně vysoké odborné znalosti o výrobě, podávání a konzumaci                                                piva

Počet bodů:            20 - 29

Označení:       3 bronzové hvězdy

 

Kalič

Nejvyšší hodnost pro členy spolku

Počet bodů:            30 - 39

Označení:       1 stříbrná hvězda

 

Kalič - mistr

Hodnost udělená pouze vysoce postaveným členům spolku
Počet bodů:            40 - 49

Označení:       2 stříbrné hvězdy

 

Kalič - specialista

Čestná hodnost udělená pouze zakladatelům spolku

Počet bodů:            50 - 59
Označení:       3 stříbrné hvězdy

 

Štamgast

Počet bodů:            60 - 69

Označení:       1 zlatá hvězda

 

Štamgast - mistr

Počet bodů:            70 - 79

Označení:       2 zlaté hvězdy

 

Štamgast - specialista

Počet bodů:            80 - 100

Označení:       3 zlaté hvězdy

 

Pozn.:          O změně hodnosti (povýšení/degradaci) rozhoduje PPZK po schválení PP.

Pozn.:                       Za vědomé a úmyslné používání nesprávné hodnosti, resp. jeho zneužití k prospěchu osobě vlastní i                    jiné se trestá dle rozhodnutí PP s ohledem na závažnost provinění.

 

 

 

 

 

 

7.6 Řády, vyznamenání, medaile a odznaky propůjčované členům spolku


7.6.1 Pivní představenstvo propůjčuje členům spolku tyto řády:

 

Radegastův řád

Propůjčuje se za soustavnou nebo mimořádnou iniciativu v oblasti osvěty veřejnosti, vyvinutou ke zvýšení úrovně výroby, podávání a konzumace piva. 

 

Řád Bohdana Chmelnického

Propůjčuje se členům za zásluhy v oblasti budování spolku Opaja a za zvyšování kulturní úrovně spolku i jeho členů. Tento řád má následující 3 stupně:

      3. stupeň        

Nejnižší stupeň řádu. Propůjčuje se za úsilí, které vede k budování nebo zvyšování kulturní úrovně                   sdružení a jeho členů

2. stupeň

Propůjčuje se za dlouhodobé nebo opakované budovatelské úsilí, které vede ke zvyšování kulturní                   úrovně a osvěty spolku a (nebo) jeho členů.

1. stupeň   

Nejvyšší stupeň řádu. Propůjčuje se automaticky po třetím udělení řádu 2. stupně nebo za projevení                vysoce mimořádného úsilí vedoucího ke zvyšování kulturní úrovně a osvěty sdružení a jeho členů. 

 

 

Řád Pivní zástavy

Nejvyšší vyznamenání spolku, propůjčuje se za výjimečné zásluhy a obranu cílů spolku v konfrontaci s nepřítelem spolku. „Nepřítelem" spolku se rozumí člen i nečlen spolku, který hrubě porušuje programové cíle spolku.

 

Řád Zlatého půllitru

Propůjčuje se za propagaci a obranu programových cílů spolku v oblasti kvality nápojů a nabízených služeb v restauračních zařízeních a za odstraňování možných nedostatků.

 

Řád Tycho de Brahe

Propůjčuje se členovi, který vydrží nevykonat potřebu na WC dříve, než vypije předem určený počet půllitrových nádob alkoholického piva. Tento řád má 3 stupně podle počtu vypitých piv:

 

3. stupeň         5 piv

2. stupeň         6 piv

1. stupeň         7 piv

       

Dionýsův řád

Propůjčuje se za úspěšně vynaložené úsilí vedoucí k uvedení ostatních členů spolku ve stav optimálního veselí, tj. zajistí za vlastní náklady alkohol, ženy, hudbu, hazardní hry apod.

 

Řád Afrodité

Propůjčuje se za efektivně vynaložené úsilí vedoucí k upoutání pozornosti dámy. Tento řád má 3 stupně udělované PP následovně:

 

3. stupeň         Pozvání dámy na drink

2. stupeň         Pozvání dámy na tanec nebo obdržení jejího telefonního čísla

1. stupeň         Polibek od dámy, případně další následující aktivita

 

Řád poctivého vola

Propůjčuje se členovi, který v rámci pokut přispěl do Pivního měšce nejvyšší celkovou finanční hodnotou.

 

Řád Purpurové kočky

Propůjčuje se členovi, jenž je nejvíce postižen následky alkoholového opojení z předchozího dne (kdo má největší "kocovinu").

Řád Purpurových jater

Propůjčuje se členovi, který prostřednictvím Alkoholového lístku prokáže nejvyšší hodnotu konzumace piva na jednom ročníku Operace X.

 

Řád Cuba libre

Propůjčuje se členovi, který za celkovou dobu trvání jednoho ročníku Operace X zkonzumuje nejvyšší počet míchaných alkoholických nápojů ze všech členů.

 

Řád Voko bere!

Propůjčuje se členovi, který prostřednictvím Alkoholového lístku prokáže hodnotu konzumace minimálně 10°   piva během jednoho ročníku Operace X ve výši nejméně 21ks půllitrových nádob.

Řád Opičího krále

Propůjčuje se pouze na dobu 1 roku (nebo do dalšího konání Operace X) členovi, jehož v průběhu trvání Operace X postihne následek alkoholového opojení natolik, že je mobilně zneschopněn (když nemůže chodit). Na každém ročníku se propůjčuje řád pouze jednou, a to členovi, jenž byl PP prokazatelně odsouhlasen.

Řád prašivého kojota

Propůjčuje se na dobu 1 roku členovi, který v souladu s bodem 7.1 těchto stanov opustí restauraci nebo jiné zařízení, kde útratu způsobil bez řádného zaplacení.

 


7.6.2 PP společnosti propůjčuje členům a společníkům tato vyznamenání:

 

Vzorný pivař

Uděluje se za neporušení norem konzumace po dobu 1 roku (normy konzumace - viz. bod 7.1), a to pod dohledem min. 1 člena PP.

 

7.6.3 PP společnosti propůjčuje členům a společníkům tyto medaile:

 

Za Věrnost

Uděluje se za členství ve spolku za období:  5let - bronzová, 10let - stříbrná, 20 let zlatá.

 

Absolvent Pivní akademie

Uděluje se po splnění podmínek pro přijetí do sdružení prostřednictvím PZ a přijetí za člena spolku Opaja.

 

Pamětní odznak Opaja

Uděluje se nečlenům spolku na památku společně prožitých okamžiků.

     

Pozn.:        Součástí každého řádu, vyznamenání a medaile je diplom s podpisem Předsedy PP a Předsedy               PZK.

 

 

 

Článek 8
Zásady hospodaření


Cílem spolku není podnikatelská činnost. Za výsledky hospodaření zodpovídá PP. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy. Seznam prostředků, které získává spolek na svou činnost - viz. bod 5.1.5.

 

Článek 9
Zánik spolku


Spolek zaniká, pokud se pro jeho zánik vysloví všichni členové PP. Pro případ likvidace spolku se na stejném zasedání PP ustaví likvidační komise, která v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhodne o majetku organizace.

 

Článek 10
Závěrečná ustanovení


Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Stanovy nabývají platnosti dnem jejich podpisu všemi členy PP.

Vydáním aktualizace stanov se ruší všechna jejich předchozí vydání.

Tyto stanovy byly přijaty členy PP na ustavující schůzi Přípravného výboru v Liberci 21.3.2000.

 

 

 

 

V Liberci dne 20.10.2000                                                                                                              

 

 

Za Pivní představenstvo:

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Steve                                                               Goro                                                                      Frosch[1] Zvoleným zástupcem může být pouze jiný člen spolku Opaja.

[2] Porušení závažným způsobem se rozumí takové porušení, na němž se shodnou všichni členové PP.

[3] V případě, že člen spolku (dále jen „dlužník") opustí restauraci nebo jiné zařízení (kde útratu vytvořil) bez řádného vyrovnání své útraty, bude muset být utržená částka uhrazena jiným členem spolku (dále jen „věřitel"). Tato bude následně po dlužníkovi pohledávána ve výši 150% její původní hodnoty (vyřizuje Kulturní referent spolku). Z této částky obdrží věřitel původních 100% a do fondu spolku Opaja propadá 50% vymožené částky. Navíc (a jako potupa nejvyšší) bude viník po dobu 1 roku povinen nosit „Řád prašivého kojota." Současně dochází k automatickému snížení hodnosti dlužníka v rámci spolku o 1 stupeň.

 

 

 


<="" body="">

5.1.3 Consiglieri

           

            Consiglieri (dále jen „C") je právním zástupcem spolku a zastupuje spolek v právních záležitostech.Kompetence a povinnosti C:

 

a)     C je přímo podřízen PP

b)    C je do funkce jmenován PP

c)     k výkonu funkce C je nezbytná znalost základních oblastí obchodního a trestního práva

d)    C nenabývá funkce statutárního zástupce spolku, nerozhodne-li PP jinak

e)     C je jmenován na dobu neurčitou

f)     C může být při opakovaném nedodržování svých povinností nebo hrubém porušení článků těchto stanov na návrh jednoho ze členů PP z funkce odvolán.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5 Kulturní referent spolku

 

            Kulturní referent spolku (dále jen „KRS") je člen zodpovědný za organizaci společenských akcí (s výjimkou Operace X), dále za správu všech dat týkajících se členské evidence, informací a finančních záležitostí, souvisejících se spolkem nebo jeho členy. Ustanovuje se zároveň Správcem Pivního měšce.


Kompetence a povinnosti KRS:

a)     KRS je jmenován na dobu neurčitou

b)    KRS vede úplnou a pečlivou evidenci všech členů spolku včetně zálohování této evidence

c)     Spravovat Pivní měšec*

d)    Povinnost řídit se zákonem § 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů členů spolku

e)     KRS je podřízen výhradně PP

f)     KRS není statutárním zástupcem spolku (nestanoví-li PP jinak)

g)    KRS může být při opakovaném nedodržování svých povinností nebo hrubém porušení článků těchto stanov na návrh jednoho ze členů PP z funkce odvolán.

 

 

Kompetence a povinnosti KRS související se správou Pivního měšce:

 

a)     Vést úplné, podrobné a čitelné účetnictví prostřednictvím pokladní knihy

b)    Informovat PP o každé manipulaci s výší konta na zasedání PP nebo na vyzvání členem PP

c)     Umožnit členům PP na jejich vyžádání nahlédnout do pokladní knihy

d)    Zachovat absolutní mlčenlivost o veškerých údajích, které se týkají Pivního měšce

 

 

 

* Pivní měšec

 

            Pivní měšec je souhrnný název pro finanční prostředky určené k podpoře společných kulturních akcí spolku Opaja. Aktuální výše finančních prostředků je určena:

 

a)     Vybranými členskými příspěvky (výše členského příspěvku je stanovena na 50Kč za 1 člena za 1 měsíc)

b)    Pokutami vybranými za porušení pravidel (viz. bod 7.1)

c)     Zálohami vybranými na Operaci X.

 

 

 

 Článek 6
Členství ve spolku

 

6.1 Vznik členství

 

            Členství vzniká po úspěšném absolvování přijímací zkoušky (viz. níže bod 6.1; dále jen „PZ) nebo udělením čestného členství (PP může udělit tzv."čestné členství" s adekvátně přidělenou hodností nečlenovi spolku, který se významným způsobem zapsal do dějin spolku).Podmínky pro absolvování PZ

1)     Dosažení 18 let věku

2)     Souhlas PP

3)     Řádně vyplněná a odevzdaná přihláška k PZ.

Pozn.:   Přijímacím řízením se rozumí doba od okamžiku podání přihlášky po oficiální ukončení operace X.
           

Pozn.:              Plnohodnotným členem spolku se PK stává okamžikem dekorování odznakem absolventa Pivní             akademie a předáním Členského průkazu (vyřizuje PPZK po návratu z operace X).

 

 

Postup při Přijímací zkoušce

1)     Odevzdání formálně správně vyplněné přihlášky k PZ min. 14 dní před začátkem Operace X (termín konání Operace X bude oznámen Pivním představenstvem nejpozději měsíc před jejím začátkem). Formulář k PZ je k dispozici na webových stránkách spolku www.opaja.mypage.cz v sekci „Ke stažení."

2)     Osobní účast žadatele na Operaci X v roce, v němž žadatel chce skládat PZ

3)     Absolvování prověrky z fyzické způsobilosti ke členství „Z nuly na 10 za 10" (konzumace 10ks min. 10°piv nebo 13ks destilátů o objemu min. 0,4cl v průběhu 10hod).

 

Pozn.:              Za řádný průběh PZ a její regulérnost zodpovídá Předseda přijímací a zkouškové komise (viz. bod                       5.1.2).

Pozn.:               Po úspěšném absolvování přijímací zkoušky je PK dekorován titulem Absolventa Pivní akademie,                      čímž se stává plnohodnotným členem spolku a zároveň je novému členovi udělena hodnost „Pivař II.                   třídy".

 

Pozn.:              Nečlenovi spolku v přijímacím řízení náleží dosavadní hodnost Pivní kadet.

 

Pozn.:   Bez řádného vykonání PZ nemá nečlen spolku právo nárokovat výhody a výsady členů spolku.

 

 

 


6.2 Zánik členství

 

Členství ve spolku je možno ukončit v souladu s následujícími body:

 

 

            A) Dohodou


            Dohodu o ukončení členství uzavírají Pivní představenstvo a člen písemně. Členství končí sjednaným dnem. Jedno vyhotovení obdrží člen, druhé vyhotovení je archivováno v archivu spolku.


            B) Zánikem spolku


            Členství zaniká automaticky dnem zrušení spolku.


            C) Vyloučením člena


Pivní představenstvo může přistoupit k hlasování o vyloučení člena tehdy, jestliže:

            a)         závažným způsobem[1] poruší své členské povinnosti vyplývající z těchto stanov
            b)         byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti společnosti, jejím zájmům,                           majetku nebo proti jejím členům.

            Rozhodnutí o vyloučení člena je možno přijmout kdykoliv, kdy Pivní představenstvo zjistilo důvod pro vyloučení.

 

 

            D) Úmrtím člena

 

            Zemře-li člen, zaniká členství dnem jeho úmrtí, pokud nestanoví PP jinak.

 

Pozn.:              O přijetí i vyloučení se uvádí záznam do zápisu ze zasedání Pivního představenstva.

 [1] Porušení závažným způsobem se rozumí takové porušení, na němž se shodnou všichni členové PP.

Článek 7
Členská evidence, práva a povinnosti členů, hodnosti, řády a vyznamenání

 


7.1 Členská práva a povinnosti

 

Člen spolku má právo:

 

1)     Aktivně se účastnit veškerých činností organizovaných spolkem

2)     Využívat výhod, které spolek členům poskytuje

3)     Být volen do orgánů spolku vyjma Pivního představenstva (neurčí - li toto jinak)

4)     Předkládat Pivnímu představenstvu k projednání vlastní návrhy.

 


Člen spolku je povinen:

 

1)     Vystupovat na veřejnosti jménem spolku tak, aby naplňoval jeho programové cíle

2)     Vystupovat na veřejnosti tak, aby neporušoval zákony České republiky

3)     Dodržovat všechny body těchto stanov příslušné jeho zařazení ve spolku

4)     Řídit se usneseními Pivního představenstva

5)     Oznamovat PP změny týkající se členství, které jsou podstatné pro vedení členské evidence.

 


Členové a Pivní kadeti (viz. bod 7.5) jsou povinni dodržovat následující normy konzumace piva:1)     První pivo bez ťuknutí nenačneš!                       v případě porušení pokuta 10 Kč 

2)     Pivo neznehodnotíš!                                        v případě porušení pokuta 50 Kč

3)     Pivo nerozliješ!                                                v případě porušení pokuta 50 Kč

4)     Pivo do dna dopiješ!                                       v případě porušení pokuta 20 Kč

5)     Pivo dopité vždy mimo tácek odložíš!               v případě porušení pokuta 20 Kč

6)     Lístek vždy rubem vzhůru otočíš!                                                   -

7)     Při placení nepodvádíš[1]                                                                 -

8)     Kontrolu při pití nad sebou neztratíš!                 v případě porušení pokuta 50 Kč
 

 

Pozn.:   Výše uvedená pravidla platí rovněž i pro jakýkoliv jiný alkoholický nápoj!

 

 

 

7.2  Členská evidence


      Společnost vede prostřednictvím Kulturního referenta evidenci všech svých členů. Do členské evidence se zapisuje:

a)     Přezdívka člena

b)    Datum narození

c)     Telefonní a e-mailové spojení

d)    Hodnost, udělené řády, vyznamenání, medaile, odznaky včetně dat propůjčení a další údaje, které se týkají členství (vstup a vystoupení člena a zejména porušení stanov, atd.)

Pozn.:   Člen spolku má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství.

 

7.3 Oslovování členů

 

            Členové spolku a Pivní kadeti se oslovují jednotně: „pane kolego" nebo "kolego." Při setkání si vzájemně podají ruku, přičemž ruku nabízí výše postavený člen. V případě, že bude použito jiné oslovení, nesmí být toto oslovení nástrojem k ponížení lidské důstojnosti.

 

 

7.4 Pivní patron

 

            Každý člen obdrží při svém přijetí do spolku možnost stát se patronem jednoho dosud nevybraného pivovaru (zaznamená KRS do členské evidence). V okamžiku, kdy se v restauračním zařízení, kde se daný člen s ostatními členy nachází, točí pivo z pivovaru, jehož je dotyčný člen patronem, je tento vyžádán (na pokyn člena PP) pobavit ostatní členy historií pivovaru, podrobnostmi a dalšími zajímavostmi, které se „jeho" pivovaru týkají. Změna pivovaru po zápisu do Deníku spolku již není dovolena.

 

 

7.5 Hodnosti členů a jejich označení

 

            Každému členovi spolku Opaja je přidělena hodnost v závislosti na délce jeho působení ve spolku, jeho postavení ve spolku, činech a skutcích vykonaných pro spolek v tomto pořadí nebo podle mimořádných činů pro spolek:

Hodnosti nečlenů spolku Opaja
Abstinent                                  označení pro nečlena spolku, nepožívá alkoholické nápoje
Soupitník                                  označení pro nečlena spolku, který požívá alkoholické nápoje se členy spolku

Hodnosti členů spolku Opaja

Pivní kadet                               nejnižší hodnost spolku; označuje soupitníka v přijímacím řízení

Pivař II. třídy                             nejnižší hodnost plnohodnotného člena spolku; uděluje se po úspěšném vykonání PZ
Pivař I. třídy                              člen, který prokáže odborné znalosti o výrobě, podávání a konzumaci piva
Pivař - mistr                             člen, který prokáže středně vysoké odborné znalosti o výrobě, podávání a konzumaci                                      piva

Pivař - specialista                    člen, který prokáže vysoce odborné znalosti o výrobě, podávání a (především)                                                            konzumaci piva

Alkoholik                                  nejvyšší hodnost pro členy spolku
Alkoholik - mistr                       hodnost udělená pouze vysoce postaveným členům spolku
Alkoholik - specialista   čestná hodnost udělená pouze zakladatelům spolku

Pozn.:   O změně hodnosti (povýšení/degradaci) rozhoduje PPZK po schválení PP.

Pozn.:              Za vědomé a úmyslné používání nesprávné hodnosti, resp. jeho zneužití k prospěchu osobě vlastní i                   jiné se trestá dle rozhodnutí PP s ohledem na závažnost provinění.[1] V případě, že člen spolku (dále jen „dlužník") opustí restauraci nebo jiné zařízení (kde útratu vytvořil) bez řádného vyrovnání své útraty, bude muset být utržená částka uhrazena jiným členem spolku (dále jen „věřitel"). Tato bude následně po dlužníkovi pohledávána ve výši 150% její původní hodnoty (vyřizuje Kulturní referent spolku). Z této částky obdrží věřitel původních 100% a do fondu spolku Opaja propadá 50% vymožené částky. Navíc (a jako potupa nejvyšší) bude viník po dobu 1 roku povinen nosit „Řád prašivého kojota." Současně dochází k automatickému snížení hodnosti dlužníka v rámci spolku o 1 stupeň.

7.6 Řády, vyznamenání, medaile a odznaky propůjčované členům spolku


7.6.1 Pivní představenstvo propůjčuje členům spolku tyto řády:

 

 

Radegastův řád

            Propůjčuje se za soustavnou nebo mimořádnou iniciativu v oblasti osvěty veřejnosti, vyvinutou ke zvýšení úrovně výroby, podávání a konzumace piva. 

 

 

Řád Bohdana Chmelnického

            Propůjčuje se pouze členům s nejvyšším stupněm hodnosti - Alkoholikům za zásluhy v oblasti budování spolku Opaja a za zvyšování kulturní úrovně sdružení i jeho členů. Tento řád má následující 3 stupně:

3. stupeň         Nejnižší stupeň řádu. Propůjčuje se za úsilí, které vede k budování nebo zvyšování kulturní úrovně                     sdružení a jeho členů (tento nejnižší - 3. stupeň propůjčuje PP všem hodnostem)

2. stupeň         Propůjčuje se za dlouhodobé nebo opakované budovatelské úsilí, které vede ke zvyšování kulturní                    úrovně a osvěty spolku a (nebo) jeho členů. Tento stupeň lze propůjčit pouze členům v hodnosti                       Alkoholik.

1. stupeň         Nejvyšší stupeň řádu. Propůjčuje se automaticky po třetím udělení řádu 2. stupně nebo za projevení                  vysoce mimořádného úsilí vedoucího ke zvyšování kulturní úrovně a osvěty sdružení a jeho členů. 

 

 

Řád Pivní zástavy

            Nejvyšší vyznamenání spolku, propůjčuje se za výjimečné zásluhy a obranu cílů spolku v konfrontaci s nepřítelem spolku. „Nepřítelem" spolku se rozumí člen i nečlen sdružení, který hrubě porušuje programové cíle společnosti.

 

Řád Zlatého půllitru

            Propůjčuje se za propagaci a obranu programových cílů spolku v oblasti kvality nápojů a nabízených služeb v restauračních zařízeních a za odstraňování možných nedostatků.

 

Řád Tycho de Brahe

            Propůjčuje se členovi, který vydrží nevykonat potřebu na WC dříve, než vypije 8ks půllitrových nádob piva

             

Dionýsův řád

            Propůjčuje se za úspěšně vynaložené úsilí vedoucí k uvedení ostatních členů spolku ve stav optimálního veselí, tj. zajistí za vlastní náklady alkohol, ženy, hudbu, hazardní hry apod.

 

Řád Afrodité

            Propůjčuje se za úspěšně vynaložené úsilí vedoucí ke sbalení servírky na panáčka, tanec, obdržení jejího tel. čísla, polibku atd.

 

Řád Purpurové kočky

            Propůjčuje se členovi, jenž je nejvíce postižen následky alkoholového opojení z předchozího dne (kdo má největší "kocovinu").

 

Řád Purpurových jater

            Propůjčuje se členovi, který prostřednictvím Alkoholového lístku prokáže nejvyšší hodnotu konzumace piva na jednom ročníku Operace X.

 

Řád Voko bere!

            Propůjčuje se členovi, který prostřednictvím Alkoholového lístku prokáže hodnotu konzumace minimálně 10°     piva během jednoho ročníku Operace X ve výši nejméně 21ks půllitrových nádob.

Řád Opičího krále

            Propůjčuje se pouze na dobu 1 roku (nebo do dalšího konání Operace X) členovi, jehož v průběhu trvání Operace X postihne následek alkoholového opojení natolik, že je mobilně zneschopněn (když nemůže chodit). Na každém ročníku se propůjčuje řád pouze jednou, a to členovi, jenž byl PP prokazatelně odsouhlasen.

Řád prašivého kojota

            Propůjčuje se na dobu 1 roku členovi, který v souladu s bodem 7.1 těchto stanov opustí restauraci nebo jiné zařízení, kde útratu způsobil bez řádného zaplacení.

 7.6.2 PP společnosti propůjčuje členům a společníkům tato vyznamenání:

 

Vzorný pivař

            Uděluje se za neporušení norem konzumace po dobu 1 roku (normy konzumace - viz. bod 7.1).

 

 

7.6.3 PP společnosti propůjčuje členům a společníkům tyto medaile:

 

Za Věrnost

            Uděluje se za členství ve spolku za období:      5let - bronzová, 10let - stříbrná, 20 let zlatá.

 

Absolvent Pivní akademie

            Uděluje se po splnění podmínek pro přijetí do sdružení prostřednictvím PZ a přijetí za člena spolku Opaja.

 

Pamětní odznak Opaja

            Uděluje se nečlenům spolku na památku společně prožitých okamžiků.

           

Pozn.:   Součástí každého řádu, vyznamenání a medaile je diplom s podpisem Předsedy PP a Předsedy              PZK.

 

 

 

Článek 8
Zásady hospodaření

Cílem spolku není podnikatelská činnost. Za výsledky hospodaření zodpovídá PP. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy. Seznam prostředků, které získává spolek na svou činnost - viz. bod 5.1.5.

 

 

 

 

Článek 9
Zánik spolku

Spolek zaniká, pokud se pro jeho zánik vysloví všichni členové PP. Pro případ likvidace spolku se na stejném zasedání PP ustaví likvidační komise, která v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhodne o majetku organizace.

 

 

 

 

Článek 10
Závěrečná ustanovení

Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Tyto stanovy byly přijaty členy PP na ustavující schůzi Přípravného výboru v Liberci 21.3.2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci dne 21.3.2000                                                                                                           Za Pivní představenstvo

 

 

 

 

                                                                                                                        Steve                           Goro                            Frosch

 

98bb6a3784_63626327_o2.jpg

Na co se po příjezdu na letošní Mácháč těšíte nejvíc?

Na pizzu (2 | 25%)
Na žebírka (0 | 0%)
Na Zantibar (1 | 13%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one